• ارومیه : آقای تقی بیگی –خ امام، پاساژ برلیان
 • بناب: میرزایی
 • مراغه: آقای شیری-مهران سیستم(انحصاری)
 • بوکان: صناعتی
 • شیراز: آقای کرمی
 • شیراز: آقای علیجانی
 • یاسوج: زمانه گرافیک – کرمی
 • لاهیجان: امید حسین پور – نمایندگی
 • آستارا : آقای شرق
 • نیشابور: صابری(فراحساب)
 • بندرعباس: امیدوار
 • زنجان: محرم زاده-یوسفی(ماندگار)
 • طارم: محمدی
 • قیدار:صلاحی
 • خدابنده: بیگدلو-کامپیوترسبز
 • زنجان: اسکندری-مددیان
 • تبریز: آقای کیان مهر
 • میانه: خانم نایبی
 • همدان: رضایی(سخت افزار)
 • کرج:آقای زارعی
 • آقای نوروزی-همکار
 • آقای زارعی-شرکت ریتون
 • گرگان: علم االهدی(پارس پردازش)
 • ایذه: حبیبی
 • آقای باقری- 91009770-021
 • آقای موسوی-منطقه شهرک قدس
 • آقای جعفری زاده-منطقه تهرانسر
 • آقای زارعی-منطقه غرب
 • خانم محمدی – منطقه پیروزی