آیا امکان تخفیف به صورت جشنواره یا فصلی وجود دارد؟

بله، در ورژن KIV می توان بر اساس جشنواره تخفیف های مختلف تعریف کرد.