آیا امکان تعریف کالا در شعبه ها وجود دارد؟

فقط شعبه اصلی می تواند این کار را انجام دهد.