آیا خروجی چاپ فاکتور را می توان سفارشی کرد؟

بله، در K15 این امکان وجود دارد که کاملا یک فاکتور خاص طراحی نماییم.