آیا فرمت چاپ و طراحی را می توان کامل در سیستم وارد کرد؟

بله، در هر 3 نسخه 11 و 15 و 17 این امکان وجود دارد.