آیا موجودی یک شعبه را می توان در شعبه گیر مشاهده کرد؟

بله، با داشتن دسترسی این امکان وجود دارد.