آیا نسخه پایه و یا سایر نسخه های نرم افزارهای کیان پرداز قابل ارتقا می باشند ؟

بله، همه نسخه ها قابلیت ارتقا به یکدیگر را دارند.