برخی از فروشگاه ها و یا شرکت ها چند کاربر دارند آیا می توان برای هر یک دسترسی مشخصی تعیین کرد ؟

این امکان در نسخه های تکمیلی و بالاتر وجود دارد.