طراحي، تأمين، تجهيز، راه‌اندازی و آموزش

سیستم‌های RFID

  • سیستم کنترل تردد خودروها مبتنی بر فناوری RFID
  • سیستم هوشمند مدیریت انبار با استفاده از فناوری RFID
  • سیستم هوشمند مدیریت کتابخانه با استفاده از فناوری RFID

ضرورت شناسايی خودکار عناصر و جمع‌آوری داده‌های مرتبط با آن بدون نياز به دخالت انسان جهت ورود اطلاعات در بسياری از عرصه‌های صنعتی، علمی، خدماتی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. در پاسخ به اين نياز تاکنون فناوری‌های متعددی طراحی و پیاده‌سازی شده است.

به مجموعه‌ای از فناوری‌ها که در آنان برای شناسايی خودکار افراد و اشياء از امواج راديويی استفاده می‌گردد، RFID – Radio Frequency Identification گفته می‌شود. يکی از متداول‌ترین روش‌های شناسايی خودکار که برای شناسايی افراد و اشياء استفاده می‌شود ذخيره شماره سريال منتسب به يک فرد و يا شی‌ء درون یک ريزتراشه که به آن یک آنتن متصل شده است، يکی از متداول‌ترین روش‌های شناسايی خودکار است.

RFID با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس‌های راديويی امکان شناسايی خودکار، رديابی و مديریت اشياء، انسان و حيوانات را فراهم می‌نماید. عملکرد RFID وابسته به دو دستگاه تگ و کدخوان است که جهت برقراری ارتباط بين يکديگر از امواج راديويی استفاده می‌نمایند.

برخی از کاربردهای سیستم‌های RFID:

  • سیستم مدیریت و دارایی‌ها
  • سیستم مدیریت الکترونیکی
  • سیستم مدیریت ردیابی خودروها
  • سیستم حفاظت فیزیکی و انسانی
  • سیستم مدیریت انبارها
  • سیستم مدیریت کتابخانه‌ها

کاربردهای RFID در زنجیره تامین به طور خلاصه به شرح زیر است :

1- مدیریت موجودی

2-کنترل زمانی و مقداری سفارشات

3-کنترل ذخیره اطمینان در مقابل نقصان های تصادفی

4-کاهش قیمت تمام شده و افزایش رضایت مشتری

5-کسب مزیت رقابتی

6-کنترل جانمایی کالاهای حساس در انبار

7-کوتاهتر شدن سیکل سفارش

8-کاهش خطاهای انسانی

یعنی به و?ر کلی کاربرد فناوری RFID در زنجیره تامین برای مدیریت یک سازمان، یک دیدی را ایجاد می کند که می تواند روی فرآیند گسترده تری نظارت کند.

فرآیند عمل این تکنولوژی در زنجیره تامین بدین صورت است که تامین کنندگان قطعات و پالتهای مواد را به برچسب های RFID تجهیز می کنند و از همان ابتدا تگ خوانها شروع حرکت آنها را در زنجیره تامین ثبت کرده و تا انبار تولید کننده و حتی تا جریان تولید و بعد از ان هم قابلیت ردیابی دارند